Ücretsiz kurulumu indiriniz.

Genel Koşullar

Tüm verilen siparişler aşağıdaki koşullara göre kabul edilir ve işlenir. Kullanıcı vermiş olduğu sipariş ile bu koşulları kabul etmiş bulunur. Herhangi bir değişiklik ancak,  CEWE BASKI SERVİS VE TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından yazılı onaylanmış ise kabul edilir.

CEWE BASKI SERVİS VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Sanayi Mahallesi Libadiye Sokak No: 3
4. Levent, 34416 İstanbul

  • Genel İş Koşulları

§1 Geçerlilik alanı

Sağlayıcı ile sipariş veren arasındaki iş ilişkileri için sadece aşağıda sıralanan Genel İş Koşullarının, siparişin verildiği anda internette yayınlanan versiyonu geçerlidir.  Bu koşullar sipariş veren tarafından online sipariş amacı ile kendi bilgisayarına kaydedilebilir ve/veya çıktısı alınabilir. 

§ 2 Sözleşmenin tarafları

Sipariş verenin sağlayıcısı ve sözleşme partneri CEWE BASKI SERVİS VE TİCARET LTD. ŞTİ., Sanayi Mahallesi Libadiye Sokak No: 3, 4. Levent, 34416 İstanbul.

§ 3 Sözleşmenin akdedilmesi

Sipariş veren, sağlayıcıya dosya şeklinde (“Resim dosyaları”) dijital kalıplar gönderip, resimlerin ve/veya resim baskılı ürünlerin (“Ürünler”) imalatı için sipariş verir.  Sağlayıcı, sipariş verene siparişin kendisine ulaştığını derhal e-posta olarak tasdik edecektir.  Siparişin kendisine ulaştığının tasdik edilmesi, siparişin kabul edildiği anlamına gelmez.  Sözleşme, sipariş veren tarafından internet vasıtasıyla verilmiş olan siparişin, ürünlerin teslimatı veya teslimatın yapılacağına dair bir bildirim ile kabul edilmesiyle akdedilmiş olur.

§ 4 Fiyatlar

Teslimat, siparişin verildiği gün geçerli olan ve sağlayıcının web sitesinde belirtilmiş olan Euro fiyatları üzerinden gerçekleşecektir. Fiyat, siparişin değeri, gönderi masrafları ve diğer fiyat bileşenlerinden oluşur ve geçerli olan yasal KDV’yi içerir. 
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin haricindeki ülkelere teslimatlarda, ayrıca gümrük masrafları çıkabilir.  Bu masraflar fiyata dâhil değildir ve sipariş veren tarafından ödenir. 

§ 5 Teslimat, gönderi

Sipariş veren ve sağlayıcı arasında farklı bir anlaşma yapılmadıysa, malların teslimatı veya gelinip alınması, sipariş yazılımında veya web sitesinde belirlenmiş olan kurallara göre gerçekleşir. 

§ 6 Ödeme

Sipariş veren, siparişini verirken ödemeyi gayri nakdi borç kaydı yoluyla mı, kredi kartı ile mi yoksa fatura karşılığında mı ödeyeceğini belirtir.   Fatura karşılığında ödemelerde, fatura bedeli malın teslimatından itibaren 7 gün içerisinde siparişi veren tarafından ödenmelidir. 
Eğer sipariş verenin banka hesabından yapılan gayri nakdi borç kaydı, sipariş verenin sorumluluğunda olan nedenlerden dolayı iptal edilirse, geri iadeden kaynaklanan banka işlem masraflarını sipariş veren karşılar.

§ 7 Mahsup etme

Sipariş veren tarafından mahsup etme, ancak taleplerinin mahkeme kararı ile hukuken geçerli olarak tespit edilmiş veya itiraz edilmemiş veya sağlayıcı tarafından kabul edilmiş olmaları durumunda mümkündür.

 

§ 8 Mülkiyet hakkının saklı kalması

Aynı siparişten olan tüm malların bedellerin tamamen ödenmesine kadar, mallar sağlayıcının mülkiyetinde kalır.

§ 9 İptal ve iade hakkı

Medeni Kanun madde 312 d fıkra 1 uyarınca uzaktan satış sözleşmelerinde iptal ve iade hakkı, Medeni Kanun madde 312 d fıkra 4 bent 1 uyarınca bulunmamaktadır çünkü ürünler sipariş verenin talimatları doğrultusunda üretilip kendi kişisel gereksinimlerine göre şekillendirilmektedir. 

§ 10 Ayıptan kaynaklanan talepler

Eğer ürün ayıplıysa, sipariş verenin kendi isteği doğrultusunda ayıbın giderilmesi vasıtasıyla (sonradan iyileştirme) sözleşmenin yerine getirilmesini veya yeni ve kusursuz bir ürünün (sonradan teslimat) teslim edilmesini isteme hakkı vardır.   Bununla beraber sağlayıcı, eğer seçilen yöntemi ancak orantısız yükseklikte masraflara girerek yerine getirilebiliyorsa ve diğer yöntemin uygulanması sipariş veren açısından önemli bir dezavantaj anlamına gelmiyorsa, seçilen yöntemi reddetme hakkına sahiptir.  Eğer ayıbı giderme başarılı olmazsa, sipariş veren kendi isteği doğrultusunda sözleşmeden geri çekilebilir veya satın alma bedelinde indirim uygulayabilir..

§ 11 Sorumluluk

Sağlayıcı, kendisinin, bir temsilcisinin veya bir çalışanının kasti veya aşırı ihmalinden kaynaklanan hasarlardan yasal hükümler doğrultusunda sorumludur.     Bunun haricinde sağlayıcı, sipariş verene karşı, üstlenilen bir garantiden kaynaklanarak “Ürün Sorumluluğu Kanunu” uyarınca veya sağlığın, bedenin veya hayatın olumsuz etkilenmesinden dolayı veya temel yükümlülüklerin ihlal edilmesinden (sözleşmenin yerine getirilmesi için vazgeçilmez olan ve sözleşme tarafının bunların yerine getirileceğine güvenebileceği temel sözleşme yükümlülükleri) dolayı sorumludur. Temel yükümlülüklerin ihlal edilmesi durumunda, sipariş verenin tazminat talep hakkı, eğer aynı zamanda işbu maddenin 1. ve 2.  fıkralarında belirtilen istisna durumlarından herhangi birisinin var olmaması şartı ile, sözleşme için tipik olan ve öngörülebilen hasarlarla sınırlıdır.

§ 12 Veri koruma, veri güvencesi

Sağlayıcı, online fotoğraf hizmetinin gerçekleştirilmesi için CEWE Color AG & Co. OHG, Oldenburg (Oldb.) şirketinin altyapısını ve yazılımını kullanmaktadır.  Siparişlerin işleme konulması için CEWE Color AG & Co. OHG şirketine sadece işlemin tümünün yerine getirilebilmesi için gerekli olan kişisel ve resim verileri aktarılmaktadır. 
Veri koruma ve veri güvencesine ilişkin diğer kurallar için özel veri koruma açıklamasına dikkat çekilir. Bu açıklama sipariş veren tarafından online sipariş amacı ile kendi bilgisayarına kaydedilebilir ve/veya çıktısı alınabilir.

 

§ 13 Telif hakları, ceza hukuku

Aktarılan resim dosyalarının içeriklerinden sipariş veren tek başına sorumludur.  Sipariş veren, sağlayıcıya aktarılan resim dosyalarının tümü ve talep edilen kullanımı için gerekli olan telif, marka ve diğer tür haklarına sahip olduğunu güvence altına almak zorundadır.  Bu hakların olası bir ihlalinden kaynaklanan neticelerden sipariş veren tek başına sorumludur.  Sipariş veren, sağlayıcıyı, verilen sipariş uyarınca gerçekleştirilen işlemler, çoğaltmalar ve aktarılan resim dosyalarının kullanımından dolayı haklarının ihlal edilmesinden kaynaklanarak üçüncü şahıslar tarafından sağlayıcıya karşı öne sürülen tüm haklı taleplerden muaf tutmakla yükümlüdür. 
Sipariş veren, aktarılan resim dosyalarının içeriklerinin geçerli olan hiçbir yasağı, özellikle de çocuk pornografisinin dağıtımına ilişkin kuralların (Ceza Kanunu madde 184 ve devamı) hiç birini ihlal etmediğini taahhüt eder.  Eğer sağlayıcı bu taahhüdün ihlal edildiğini öğrenirse, derhal yetkili adli takip makamlarına bu konu hakkında bilgi verecektir..

 

§ 14 Kapanış hükümleri

Birleşmiş Milletler Satış Hakları hariç tutularak, Federal Almanya hukuku geçerlidir.  Sipariş verenin ikamet ettiği ülkenin zorunlu kuralları geçerlidir. 
Eğer sipariş verenin yurt içinde yetkili bir mahkemesi yoksa veya sözleşme akdinden sonra ikametini yurt dışına taşıdıysa veya dava açıldığı tarihte ikamet adresi bilinmiyorsa veya bir tüccar ise ve bu sıfat ile faaliyetlerde bulunuyorsa, tüm anlaşmazlıklar için yetkili mahkeme sağlayıcının merkezinin bulunduğu şehrin mahkemeleridir. 
Sipariş veren ile yapılan işbu sözleşmenin ve işbu genel iş koşullarının bazı hükümleri tamamen veya kısmen geçersiz ise veya gelecekte olursa, bu durumdan diğer hükümlerin geçerliliği etkilenmez. 
Haziran 2015

CEWE BASKI SERVİS VE TİCARET LTD. ŞTİ.